Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wensing Bouwservice & Onderhoud

 

ALGEMEEN

In  de  algemene  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:  opdrachtgever:  de  partij  die  de opdracht  geeft.  opdrachtnemer:  de  partij  die  de  opdracht  uitvoert,  zie  boven. Werkdagen:  alle  dagen  met  uitzondering  van  zaterdagen,  zondagen,  1  januari,  2e Paasdag,  Hemelvaartsdag,  2e  Pinksterdag,  1e  en  2e  Kerstdag,  de  dagen  die  door  de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd. Dagen:  alle  kalenderdagen opdracht  c.q.  overeenkomst:  de  overeenkomst  van  opdracht  op  grond  waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever verbindt  werkzaamheden  voor  opdrachtgever  te  verrichten.  Het  bepaalde  in  de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

1 OFFERTES

1.1  De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

1.2  In de offerte wordt aangegeven:

    a. De plaats van het werk

    b. Een omschrijving van het werk

    c. Het tijdstip van aanvang van het werk

    d. Het tijdstip van aanvang van het werk

    e. De prijsvorming die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd

    g. Of de betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden

    h. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke

i. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

 

2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

2.2  De  overeenkomst  komt  in  de  plaats  van,  en  vervangt,  alle  eerdere  voorstellen, correspondentie,  afspraken  of  andere  communicatie,  schriftelijk  dan  wel  mondeling gedaan.

2.3  De  overeenkomst  wordt  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd,  tenzij  uit  de  inhoud, aard  of  strekking  van  de  verleende  opdracht  voortvloeit  dat  deze  voor  een  bepaalde tijd is aangegaan.

3 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren  van  de  verleende  opdracht,  tijdig  en  in  de  door  opdrachtnemer  gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.2 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.3  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.

3.4 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten over te dragen aan een derde.

 

4 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

4.1 De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

4.2 De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn  verzekerd is.

4.3 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

4.4 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn  (wettelijke)  zorgplicht  gehouden  is  om  meerwerk  te  verrichten,  is  hij  gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.5 Opdrachtnemer houdt te zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer.

 

5 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

5.1  Kostenverhogende omstandigheden  zijn omstandigheden:

die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen

die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en

die de kosten van het werk verhogen.

5.2 Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiend gevolgen.

5.3   Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en in hoeverre de kostenverhoging zal worden vergoed.

 

6 MEER EN MINDER WERK

6.1  Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

    a. Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering.

    b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten.

    c. Ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

6.2 In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

7 BETALING

7.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden  binnen  14 dagen  na  factuurdatum. De aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn van 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

 

7.2 Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever.

 

8 OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

8.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

8.2 Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

8.3 Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8.4 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

8.5 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

 

9 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

9.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

9.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

 

10 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER

10.1  Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dg waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

10.2 De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

10.3 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

10.4 Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

11 TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer die daarvan een uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing.